Ang katangian at layunin ng Gawa ng mga Banal na Anghel ay batay sa malapit na pakikipagtulungan sa mga Banal na Anghel ...

about image

Ang Katangian at Layunin ng Opus Angelorum

Ang katangian at layunin ng Gawa ng mga Banal na Anghel ay batay sa malapit na pakikipagtulungan sa mga Banal na Anghel kaisa ng DIYOS at ang sangkatauhang tinubos na nagsusumikap para sa DIYOS na may layunin at hangarin ng

 • Paglawak ng kaalaman tungkol at sa pag-ibig sa DIYOS

 • Isang mabisang pagpaparangal ng DIYOS at

 • Isang pagkilos kasama ang mga Banal na Anghel para sa pagtatatag at pag-iisa ng kaharian ng DIYOS sa mundo.
 •  

  Ang OA ay itinuturing ang kaniyang sarili bilang isang nakikidigmang komunidad kasama ng mga Banal na Anghel sa ilalim ng balabal ng proteksiyon ni MARIA, Reyna ng Sanlibutan at Ina ng sangkatauhan.

  Layunin

  Ang OA ay nakatalaga lalo na upang maging isang tulong sa mga pari at sa gayong paraan ay maging isang tulong sa banal na Simbahan.

 • sa pagsisikap para sa pagpapatatag ng kaalaman tungkol sa DIYOS,

 • sa pagpapatibay ng lakas ng at katapatan ng pananampalataya,

 • sa pagsisikap para sa isang matatag, dalisay at banal na Pagkapari.
 •